HE-School fees

שכר לימוד

שכר לימוד לבנים ולבנות של חברי הקהילות היהודיות שתומכות בנֹעם (ICZ, IRG):
שנת לימוד שכר לימוד שנתי שכר לימוד חודשי (בחלוקה ל-12 תשלומים)
2016/17 18,000 פר"ש 1,500 פר"ש
2017/18 18,240 פר"ש 1,520 פר"ש
שכר הלימוד לכל הנרשמים האחרים:
שנת לימוד שכר לימוד שנתי שכר לימוד חודשי (בחלוקה ל-12 תשלומים)
2016/17 26,400 פר"ש 2,200 פר"ש
2017/18 26,640 פר"ש 2,220 פר"ש