HE-Our history

ההיסטוריה שלנו

1979 הקמת עמותת נֹעם.
1980 פתיחת בית הספר במרכז קהילת ה-ICZ; נרשמו שמונה תלמידים.
1998 מעבר לבית הנוער היהודי.
2000 חגיגות במלאת 20 שנה להקמת בית הספר בהשתתפותם של 1,000 אורחים.
2003 שבתון ראשון ב-Vaumarcus.
2005 חגיגות במלאת 25 שנה להקמת בית הספר: העלאת המחזמר "סלאח שבתי" במרכז קהילת ה-ICZ ובתאטרון ריגיבליק.
2008 נֹעם נמנה עם מייסדי "מועצת מנהלי בתי הספר היהודיים באזור הדובר גרמנית".
2010 פתיחת חטיבת הביניים בנֹעם.
2015 השקת הלוגו ואתר האינטרנט החדש של נֹעם לאחר ראש השנה.
2016 השקת האתר בעברית.