HE-How to apply for support

כיצד לבקש סיוע?

תנאים

  • הסיוע יוענק לשנה אחת; יש להגיש בקשה חדשה מדי שנה.
  • הסכום המוענק לילד/ילדה נכון לעכשיו: שכר לימוד חודשי בסך 1,600 פר"ש.
    • חלק ההורים: לפחות 300 פר"ש בחודש
    • חלק קרן סיוע: עד 1,350 פר"ש בחודש
    • על ההורים לאשר שהסיוע הוא באמצעות הלוואה עומדת (שאינה נושאת ריבית; במקרים חריגים יהיה אפשר לוותר על החזר ההלוואה).

קריטריונים להערכת זכאות

  • מצב כלכלי
  • מספר ילדים במשפחה
הבקשות מטופלות בסודיות מוחלטת בידי צוות קטן ומיומן של הורים-יועצים, שהם גם חברים בהנהלת הקרן. הורים-יועצים אלה בוחנים ברגישות מרבית את מצבם של המבקשים, מחשבים את שיעור התמיכה שקרן הסיוע תעניק על סמך המסמכים המצורפים לבקשה (לדוגמה הצהרות מס, הודעות שומה, תלושי משכורת), ומגישים את המלצותיהם תחילה לשאר חברי הצוות ובהמשך לחבר הנאמנים של הקרן (כמובן מבלי לחשוף את שמות המבקשים).

להלן רשימת ההורים-יועצים המטפלים בהערכת הזכאות לסיוע:

Danja Inzlicht Marie-Louise Benjamin, Michelle Rosen-Oberman