HE-About the Foundation

על אודות קרן הסיוע של נֹעם

"קרן הסיוע של נֹעם" הוקמה לבקשת הרשויות של ציריך. היא מנוהלת בנפרד מ"קרן התשתית של נֹעם" (שנהנית מהקלות מס) ומתקציבי בית הספר המיועדים לפעילות השוטפת.

הקמה ורישום של הקרן

הקרן הוקמה בשמונה בינואר 2003 ונרשמה אצל הרשם של מחוז ציריך בשלושה במרס 2003.

מטרות הקרן

הקרן נועדה לתמוך במשפחות שמתקשות לעמוד בנטל הכספי הכרוך במימון הלימודים של ילדיהן בנֹעם. הקרן היא מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר).

ניכוי ממס

אפשר לבצע ניכוי ממס (על פי חוקי מחוז ציריך) לתרומות המועברות לקרן. משלמי מסים בציריך יכולים לבצע ניכוי ממס פדרלי על פי תקנה מס' 10193 של מחוז ציריך.

פיקוח ממלכתי

הקרן נתונה לפיקוח של מחוז ציריך.

כספים וביקורת חשבונות

הקרן עומדת בכל הדרישות בנוגע לשימוש מתאים בכספיה, כולל קיום ביקורות כחוק.

חבר נאמנים

חבר הנאמנים של הקרן מונה שמונה חברים:
 •  Oliver Kin, נשיא
 • Thomas Wyler, נשיא ונציג עמותת נֹעם
 • Danja Inzlicht
 • Sharon Teitler
 • Fred Rueff
 • Jean-Philippe Hechel
 • Dominique Rothschild
 • Dr. Alfred Strauss
 • Nadja Loeb
 • Fabienne Wikler
 • Michelle Rosen-Oberman
סודיות מוחלטת מובטחת בכל דבר ועניין.

אסטרטגיה להשקעות

הקרן מנהלת אסטרטגיית השקעות זהירה ושמרנית, שמטרתה לשמור על ערך הנכסים בקרן ולהשיג תשואה נאותה. הניסיון המקצועי של רבים מחברי חבר הנאמנים מהווה יתרון משמעותי בהקשר זה.

ייעוץ משפטי

אם ברצונכם כתורמים לעתיד להפנות שאלות שדורשות מענה של עורך דין מנוסה, אתם מתבקשים לפנות לעורך הדין שלכם או לחלופין תוכלו לפנות ליועץ המהימן שלנו, פרד רואף, בטל' 0554162636 או בדוא"ל: fred.rueff@rfplegal.ch