HE-Our vision & values

החזון שלנו

אנו שואפים להעניק לכל ילדינו ידע והשכלה נרחבים, הן יהודיים מסורתיים והן כלליים מודרניים. בפתח המאה ה-21, עליהם להיות עצמאים ומחויבים בעת ובעונה אחת, להיות נכונים לרתום את מיומנויותיהם על מנת למלא תפקיד משמעותי בקהילה היהודית כמו גם בקרב כלל החברה.

הערכים שלנו

  • אנו מעודדים הגינות, כבוד לזולת, אחריות ותשוקה ללימודים בסביבה פתוחה בעלת זיקה ציונית. החינוך היהודי בבית ספרנו מושתת על עקרונות התפיסה האורתודוקסית-מודרנית ועל התמקדות בתרבותה של ישראל ובתולדותיה.
  • אנו מחויבים לשיטות הוראה חדשניות ומגוונות שיכולות לתרום להצלחתם של תלמידינו בלימודים. המורים בבית ספרנו, מיומנים ומחויבים מאין כמותם, פועלים בצוותא על מנת לקדם את חינוך תלמידינו. אנו מאמינים שאווירה מעוררת ודינמית בבית הספר מגדירה את המסגרת שבתוכה תלמידים יכולים לפתח מיומנויות לימוד בסיסיות שתשמשנה אותם בסביבה יהודית מרתקת ומאתגרת.
  • בית ספרנו אמנם מתפתח וגדל, אך אין בכך כדי להשפיע על תפוסת הכיתות ועל איכות ההוראה. כמו כן, הורי הילדים והמופקדים עליהם יכולים להיפגש ולשוחח בקביעות עם המורים כדי לדון בהתקדמות ילדיהם בלימודים.
  • אנו מניחים את היסודות להתפתחותם של תלמידים בעלי גישה ערנית, סובלנית ומעמיקה כלפי היהדות, כלפי הקהילה היהודית והחיים היהודיים על כל גוניהם – כמו גם כלפי כלל החברה – וזאת ללא קשר לרקע הדתי, האישי והמשפחתי של תלמיד זה או אחר.
  • החינוך בנֹעם פתוח בפני כל ילד וילדה יהודיים ללא כל קשר ליכולת הכלכלית של משפחתם. משפחה שמתקשה לעמוד בנטל הכספי, יכולה לקבל תמיכה מ"קרן הסיוע של נֹעם" שאינה נושאת ריבית באמצעות הלוואה עומדת.
  • החינוך בנֹעם פתוח בפני כל ילד וילדה יהודיים ללא כל קשר ליכולת הכלכלית של משפחתם. משפחה שמתקשה לעמוד בנטל הכספי יכולה לקבל תמיכה מ"קרן הסיוע של נֹעם" באמצעות הלוואה עומדת (שאינה נושאת ריבית).