HE-School fees

שכר לימוד

שכר לימוד לבנים ולבנות של חברי הקהילות היהודיות שתומכות בנֹעם (ICZ, IRG):
שנת לימוד שכר לימוד שנתי שכר לימוד חודשי (בחלוקה ל-12 תשלומים)
2022/23 19,200; 19,800 פר"ש 1,600; 1,650 פר"ש
שכר הלימוד לכל הנרשמים האחרים:
שנת לימוד שכר לימוד שנתי שכר לימוד חודשי (בחלוקה ל-12 תשלומים)
2022/23 27,720; 28,320 פר"ש 2,310; 2,360 פר"ש
יש לשלם את שכר הלימוד חודש מראש. מועד הפירעון הוא בראשון בכל חודש. שכר הלימוד כולל את ההוראה, את חומרי הלימוד ואת ארוחת הצהריים. לתשומת לבכם: אמנם במבט ראשון נראה ששכר הלימוד החודשי (בשיעור 1,600; 1,650 פר"ש) גבוה למדי. ואולם, בהשוואה לבתי ספר פרטיים אחרים באזור ציריך, שכר הלימוד בנֹעם הוא מהנמוכים באזור. להזכירכם, "קרן הסיוע של נֹעם" מעניקה להורים הזקוקים לכך הלוואות עומדות (שאינן נושאות ריבית). הקרן פועלת בנפרד מבית הספר בכדי להבטיח את השמירה על פרטיותן של המשפחות הפונות ועל סודיות הנתונים.