HE-Admissions

כיצד מתקבלים לנֹעם?

נֹעם פתוח בפני כל ילד וילדה יהודים. עליהם להיות בשלים ללימודים בבית ספר ודוברי גרמנית (עזרה תינתן לתלמידים שאינם דוברי גרמנית). כמו כן, עליהם לשלוט בשפה העברית ברמה מספקת, כדי שיוכלו להשתתף בלימודי היהדות. כדי להתקבל לכיתה א , די בכך שידעו לקרוא.

הצוות של הנהלת בית הספר אחראי על קבלת תלמידים חדשים. הערכת המוּכנות של הילדים לקראת בית הספר נקבעת בדרך כלל לאחר שיחה עם הגננת שלהם, ובמידת הצורך גם עם פסיכולוג התפתחותי או עם פסיכולוגית בית הספר. כאשר אתם רושמים את ילדיכם לנֹעם, מדובר בהרשמה לכל תקופת הלימודים היסודיים (כיתות א-ו). שלושת חודשי הלימוד הראשונים נחשבים כתקופת ניסיון.

הרשמה לכיתה א

ילדים שמלאו להם שש שנים לפני ה-30 באפריל של אותה שנה קלנדרית חייבים להתחיל ללמוד בבית ספר באוגוסט של אותה שנה. כדי לרשום אותם ללימודים בנֹעם, ההורים/האפוטרופוסים מתבקשים למלא את טופס ההרשמה. יש להגיש את בקשת ההרשמה עד ה-15 באפריל. חתימת הורים/אפוטרופוסים על הטופס, כמוה כאישור קבלת תקנון בית הספר שמפורט בתיק המידע על בית הספר.

ילדים שאינם מחויבים עדיין ללכת לבית הספר יכולים להתקבל ללימודים על סמך המלצה מגן הילדים שלהם או לאחר הערכת מוּכנותם לבית הספר.

הרשמה לכיתות ב-ו

בקשות לקבלת תלמידים לכיתות ב-ו של בית הספר היסודי, וכן לקבלת ילדים המבקשים לעבור לנֹעם באמצע השנה, יש להגיש באמצעות טופס ההרשמה. הצוות של הנהלת בית הספר ישקול אם לקבלם על סמך מידת המוּכנות של הילד, רמת הידע שלו והכישורים החברתיים שלו.

הרשמה לחטיבת הביניים (כיתות ז-ט)

בקשות להרשמת תלמידים לחטיבת הביניים, יש להגיש באמצעות טופס ההרשמה.