HE-Aims & curriculum

יעדים ותכנית הלימודים

הלימודים בחטיבת הביניים של נֹעם נמשכים שלוש שנים לכל היותר (וכוללים לרוב שנתיים של מכינה ושנה מסכמת). במהלך תקופה זו, בית הספר מכין את התלמידים לקראת המעבר לגימנסיה (בית ספר תיכון ייחודי), למכללה או להכשרה מקצועית מאתגרת, הכול בהתאם לנטיות ולהישגים של כל אחת ואחד מהם.

מתכונת הלימודים

הלימודים בחטיבת הביניים של נֹעם מתנהלים על פי תכנית הלימודים הממלכתית. השיעורים מתקיימים בכיתות עם מספר מצומצם של תלמידים, וזאת במטרה להקדיש את מלוא תשומת הלב ליכולות ולהעדפות שלהם. אנו בנֹעם מייחסים ערך רב לכך שהתלמידים ילמדו באופן עצמאי ויהיו אחראים ללמידה זו.

לימודי יהדות

לימודי היהדות, שהם חלק בלתי-נפרד מתכנית הלימודים של חטיבת הביניים, הם בהיקף של עד שבע שעות שבועיות. ואולם, יהדות אינה עניין לשיעורים בכיתת הלימוד בלבד. התלמידים של נֹעם חווים "יידישקייט" לכל אורך היום. אנו בנֹעם מעודדים את תלמידינו לאמץ את כללי המוסר היהודיים בכל הליכות חייהם, ביחסיהם עם הזולת וגם עם הסביבה.

לימודי שפות

תלמידים בנֹעם לומדים גם לקראת קבלת תעודה המעידה על רכישת רמה בסיסית בשפה האנגלית (Preliminary English Test PET או First Certificate in English FCE) ותעודה המעידה על רכישת רמה בסיסית בשפה הצרפתית (Diplȏme d’Etudes en Langue Français DELF B1 or B2).

לימודי מחשב

המחשב משמש כלי למידה חשוב בחטיבת הביניים. מקובל בנֹעם שכל תלמיד משתמש במחשב האישי שלו בבית הספר. התלמידים בנֹעם אף לומדים לקראת "רישיון אירופי לשליטה במיומנויות המחשב" (European Computer Driving Licence ECDL-Core). בסמסטר השני של השנה השלישית והאחרונה התלמידים מגישים עבודת גמר, שבה הם מדגימים את המיומנויות הבין-תחומיות שרכשו: תכנון, ארגון ואיסוף נתונים, הערכת הנתונים, תיעוד והכנת מצגת.

פיתוח זהות אישית

חטיבת הביניים של נֹעם מציעה לתלמידיה חוויה יהודית אינטנסיבית ולמידה באווירה המכבדת את השוני הקיים בין התלמידים על בסיס אישי, משפחתי ודתי. סביבת הלמידה של בית ספרנו, שמתאפיינת בגישה תומכת ומעוררת השראה, מסייעת לתלמידים לפתח אישיות עם ביטחון עצמי ועם תודעה יהודית חזקה, ויוצרת אצלם מודעות לתחומי האחריות שלהם בקרב הקהילה והחברה.