HE-Information for parents

קרן הסיוע של נֹעם

"קרן הסיוע של נֹעם" הוקמה במטרה למנוע מצב שבו ילד או ילדה אינם יכולים ללמוד בנֹעם מטעמים כספיים. הקרן מסייעת במימון שכר הלימוד באמצעות מתן הלוואה עומדת (שאינה נושאת ריבית), ובכפוף לתנאים המוגדרים בה. בקשות סיוע לתלמידים שכבר לומדים בבית הספר יש להגיש עד ה-31 במרס 2016 לכל המאוחר. בקשות סיוע לתלמידים חדשים יש להגיש עד ה-30 באפריל 2016 לכל המאוחר. בקשות שלא תמולאנה בשלמותן לא תטופלנה. יש להגיש בקשת סיוע לכל ילד במשפחה בנפרד. Application form » Rules of the NOAM Support Foundation »