HE-Special Needs

סיוע משולב / צרכים מיוחדים

סיוע פרטני לכל תלמיד ותלמידה

אנחנו בנֹעם מאמינים שיש להעניק יחס אישי וקשוב לכל תלמיד ותלמידה. לשם כך הפסיכולוגית של נֹעם עומדת לרשות התלמידים ודואגת לכך שתלמידים עם צרכים מיוחדים יזכו לסיוע מיטבי. להלן כמה מהשירותים שאנו מציעים לתלמידים אלה:

התכנית לסיוע משולב

בית הספר מציע שיעורים שבהם ניתן סיוע משולב לתלמידים עם קשיי למידה. מטרת השיעורים לעודד את התלמידים האלה ולחזק את המוטיבציה שלהם כדי שיהיו מסוגלים להתמודד עם החומר הנלמד לבדם באופן עצמאי. שיעורים אלה מתקיימים במתכונת פרטנית או קבוצתית.

הרשמת התלמידים לשיעורי הסיוע המשולב נעשית דרך מורה או אחד מחברי צוות הנהלת בית הספר. התלמידים לומדים במקביל לחומר הנלמד בכיתה כדי לוודא שהם אכן מבינים את החומר. בדרך זו אפשר לצמצם פערים ותחושת אי-ודאות אצל התלמידים וללוות אותם עד להדבקת הפער עם שאר הכיתה.

גרמנית כשפה זרה

תלמידים שמגיעים לנֹעם מחוץ לארץ לקבל שני שיעורים נוספים בשבוע בלימודי גרמנית כשפה זרה שנייה. מטרת השיעורים האלה היא להעניק להם בסיס איתן בשפה הגרמנית. תלמידים אלה זכאים לקבל את תוספת השיעורים בבית הספר במהלך חמש השנים הראשונות לשהותם בשווייץ.

התכנית לתמיכה בתלמידים מחוננים

לעתים קרובות תלמידים מחוננים אינם ממצים את יכולותיהם במהלך יום הלימודים, וכתוצאה מכך עלולות להיווצר בעיות התנהגותיות. תכנית זו מיועדת לתלמידים שיש ברשותם אישור רשמי המעיד על מחוננותם. התכנית מורכבת ברובה מעבודה במתכונת של פרויקטים, והתלמידים נדרשים להשלים בעצמם את החומר שהחסירו בכיתה.

התכנית לצרכים מיוחדים

תלמידים שלא ניתן לעזור להם במסגרת הסיוע המשולב (IF) יכולים להתקבל לתכנית לצרכים מיוחדים. לשם כך עליהם להגיש אישור רשמי ולקבל היתר מטעם הרשויות.

התכנית לצרכים מיוחדים ממומנת על ידי מחוז ציריך, וכל ילד זכאי לקבל ממנה מענק. פירוש הדבר, שהתכנית כפופה למחוז ועליה לעמוד בכל הדרישות המתבקשות, הן הכספיות והן התוכניות. התכנית לצרכים מיוחדים של נֹעם נמצאת תחת פיקוח ממלכתי, ומדי שנתים עוברת ביקורת של ועדה מפקחת.

תלמידים עם צרכים מיוחדים בנֹעם משתלבים בפעילויות הרגילות של בית הספר ומשתתפים במסגרת הכיתתית הרגילה. הצוות שלנו דואג לכך שהם יקבלו את הסיוע והעידוד המיטביים בהתאם לצרכים של כל אחת ואחד מהם, בין שזה נעשה בכיתה ובין שזה נעשה במסגרת שיעורים פרטניים או קבוצתיים. מיותר לציין שקיים שיתוף פעולה הדוק בין התלמידים, המחנכים והמורים להוראה מתקנת.

טיפולים המוצעים לכל תלמידי בית הספר

(בניהול ובמימון של מחוז ציריך)
  • טיפול בלקויות דיבור (לוגופדיה)
  • טיפול בדיסלקציה – בדיקות על ידי קלינאי תקשורת
  • טיפול בבעיות פסיכו-מוטוריות
  • טיפולים פסיכולוגיים/פסיכותרפיים