HE-About our logo

משמעות הלוגו של נֹעם

אנו מאמינים שכל אחד יכול "להתחבר" ללוגו (בעברית: סַמְלִיל) החדש של נֹעם. עם זאת, ברצוננו לחלוק עמכם את ההיגיון שהנחה אותנו בעת בחירתו.

מאז ומתמיד הייתה המנורה שעמדה בבית המקדש בירושלים סמל ליהדות (כמו גם סמל למדינת ישראל). מכיוון שכך, היא מייצגת גם את מורשתנו התרבותית ואת הגאווה שלנו בתולדות העם היהודי. המנורה בלוגו של בית ספרנו מסמלת את מחויבותה של הקהילה היהודית להנחיל מורשת זו לילדינו באמצעות החינוך שהם מקבלים. כזכור, המנורה הופיעה גם בלוגו הקודם שלנו, והשילוב שלה בלוגו החדש – הגם שבאופן חדשני ומסוגנן – ממחיש את הדבקות של נֹעם בערכיו המסורתיים.

עם זאת, המנורה גם מסמלת עץ, הלוא הוא עץ החיים, ככתוב במשלי ג, 18-17, שמשם נגזר השם נֹעם:

hebrew-text

אותיות עבריות אלה, המרכיבות את שם בית ספרנו, מייצגות את ילדינו, את עתידנו. הצבעים החמים, הזוהרים והדינמיים, בשילוב עם סגנון הכתב המודרני, מבטאים את גישתנו החיובית, הפלורליסטית והמתקדמת בכל הקשור לחינוך היהודי. אותיות אלה גם מבליטות את מחויבותנו לשפה העברית ולשליטה של תלמידי נֹעם ברזי השפה, הן בכתב הן בעל פה, עד הגיעם לכיתה ט. הצבע הכחול, כצבע הדגל הישראלי, מייצג את מחויבות בית הספר למדינת ישראל, הצבע הצהוב מדגיש את המשימה שהוטלה עלינו להיות "אור לגויים", ואילו הצבע הכתום מבטא את להט מחויבותנו להיות מופת בחינוך.

אם כן, הלוגו שלנו מכבד את עברנו, אך גם מביט קדימה. הוא נועד לעודד את ילדינו ללמוד בחדווה מתוך הכרת המסורת היהודית שלהם, ועל מנת שירכשו דעת וחכמה ויתרמו מהן לעם היהודי ולכלל החברה.