HE-Absence

היעדרויות

אנו בנֹעם רואים בחיוב את השתתפותם של תלמידינו באירועים משפחתיים, דתיים, תרבותיים וספורטיביים גם מחוץ לכותלי בית הספר, כולל במהלך תקופת הלימודים. אנו מאמינים שיש למצוא את האיזון הנכון בין טובת הילד (הכוללת פעילות מחוץ לבית הספר) לבין חובת הנוכחות על פי חוק. כללי ההיעדרות הפרואקטיביים שלנו נועדו לתת מענה למצבים מעֵין אלה. אנו מבקשים מכם, ההורים, לכבד כמה כללים פשוטים בנוגע להיעדרות בזמן הלימודים: נא הודיעו להנהלת בית הספר על היעדרויות מתוכננות של ילדכם באמצעות שליחת דוא"ל בהקדם האפשרי (לפחות שבוע מראש) כמפורט להלן:
בכיתות א-ד יש לפנות לליטל רשף בכתובת:
בכיתות ה-ט יש לפנות לסטפן ורנלי בכתובת:
הקריטריונים למתן היתר להיעדרות או לדחייתו הם כדלקמן:
  • סיבה ומשך ההיעדרות
  • מספר ההיעדרויות שאושרו לפני הבקשה הנוכחית
  • היעדרות שעלולה למנוע מהילד עליית כיתה, או אי-מילוי מכסת ימי הלימוד הנדרשת על פי חוק.
על ההורים להשגיח שילדם ישלים את חומר הלימוד שהפסיד, לפני כל היעדרות או אחריה. המורים מצִדם ישלחו להורים רשימה עם פירוט ההשלמות הנדרשות. אנו בנֹעם ניידע אתכם, ההורים, אם וכאשר נעריך שההיעדרות של ילדכם מבית הספר עלולה לפגוע ב"איזון הנכון". להזכירכם, בכל מקרה אנו מחויבים למלא אחר תקנות בית הספר של מחוז ציריך. הודעה על היעדרות תלמיד שתגיע באיחור או היעדרות ללא אישור מתאים תירשמנה בתעודה ככאלה. היה ונרשמו לתלמיד שלוש היעדרויות כאלה (באיחור או ללא אישור מתאים), אנו מחויבים לדווח על כך לרשויות החינוך המקומיות.