School Social Work

שרות סוציאלי בבית הספר

העובדת הסוציאלית בבית הספר מהווה כתובת לשאלות סוציאליות ובעיות בבית הספר, או במשפחה. השירות מוצע לתלמידי ותלמידות בי"ס נועם ולהוריהם. כמו"כ לצוו <המורים והעובדים בבית הספר.

השירות כולל מתן מענה בנושאים הבאים:

  • יעוץ ועזרה לילדים.
  • תוכנית להורים בנושאי החינוך וחיי המשפחה.
  • תמיכה לצוות המורים, ההנהלה, כמו כן טיפול בבעיות חברתיות תוך כיתתיות או בית סיפריות.
  • היעוץ ניתן ללא תשלום. תוך סודיות מובטחת.

המשרד הינו בתוך בית הספר נועם בקומה א‛ ופתוח בימי שני שלישי ושישי.

ניתן לקבוע מועדים נוספים בתאום!

Steffi Ohnesorge
s.ohnesorge@noam.ch

Guide Cybermobbing Guide Mobbing Mobbing